TÁMOP-4.2.2.B-15/1/Konv-2015-0015 - Projektismertető

Pályázat neve: „Tehetséggondozási kutatóműhelyek fejlesztése a Szolnoki Főiskolán”

 • Azonosító szám: TÁMOP-4.2.2.B-15/1/Konv-2015-0015
 • Projektmenedzser: Tóth-Fodor Krisztina pályázati koordinátor
 • Projekt szakmai vezető: Dr. Földi Kata főiskolai docens
 • Projektkezdés időpontja: 2015. április 22.
 • Projektzárás időpontja: 2015. november 30.
 • Projekt megvalósításának vége:
 • Elnyert támogatás összege: 57.165.065 Ft
 • A támogatás intenzitása: 100%

Projektismertető:

A projekt célja a tehetséges hallgatók kiválasztása, a bennük rejlő tehetség kibontakozásának segítése és olyan lehetőségek biztosítása, amely segíti őket maximális szellemi kiteljesedésükben és szakmai karrierjük felépítésében. A tehetséggondozási program eredményeként a Főiskola által kibocsátott hallgatók nagyobb arányban fordulnak a kutatói pálya felé. A program sikerének kulcseleme a tudományos kutatóműhelyek, a szakkollégiumok és a tudományos diákköri munka eredményessége, így meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy minél több tehetség csatlakozzon a kutatóműhelyekbe, a szakkollégiumokba, ott a lehető legmagasabb képzésben részesüljenek, hogy a későbbiekben a kiváló kutatói utánpótlás magját képezzék.

A fentiek érdekében a projekt keretében meg kell teremteni a szaktanszéki- és szakkollégiumi kutatóműhelyek hatékony működésének szervezeti kereteit, biztosítani kell a hallgatók és oktatók hozzáférését tevékenységeikhez, vonzóvá kell tenni számukra a kutatói tevékenységet a legszélesebb körű kommunikációs eszközökkel, és olyan készség- és ismeretfejlesztő képzéseket szükséges a hallgatók számára nyújtani, ami hozzájárul a kutatói életpályától elvárt minőségű tudás és készségek elsajátításához. Ösztönözni kell a hallgatókat a tudományos diákköri munkában való részvételre, érdekeltségi rendszer kialakításával növelni kell a szakkollégiumi létszámot, fokozni kell tudományos tevékenységének minőségét, ösztönözni kell a hallgatókat, oktatókat a szakmai fejlődésükhöz hozzájáruló konferenciákon, versenyeken való részvételre, a tudományos eredményeik publikálására.

A projekt fenti célok egymást erősítve, kölcsönösen egymásra hatnak: a magasabb színvonalú tudományos munka illetve az ennek érdekében a projekt által biztosított képzések növelik az abban való részvétel vonzerejét is, a vonzóbb körülmények következtében pedig – a résztvevő hallgatók nagyobb számának és erősebb motiváltságának köszönhetően – megnő a jobb eredmények elérésének valószínűsége is.

A fejlesztést a hatékony időmenedzsment és erőforrás-allokáció érdekében 4 alprojekt keretében valósítja meg a Főiskola, amelyek a következő tevékenységekből épülnek fel:

1.   Sokszínű tehetséggondozás alprojekt (vezető: Horváth Marianna)

 • Öt szaktanszéki (agrár, műszaki és 3 gazdasági) kutatóműhely szervezése, a közös oktatói-hallgatói kutatási tevékenységek fejlesztése céljából.
 • Hazai és külföldi publikálási lehetőség biztosítása, online folyóirat létrehozása a kutatóműhelyek eredményeinek bemutatására.
 • Karrierkép kutatás – primer kutatás a főiskola leendő és jelenlegi diákjai körében karrierképük megismerése, az eredmények fejlesztési koncepcióba illesztése érdekében.
 • Tehetséggondozó, felkészítő tevékenységek, szolgáltatások kialakítása – karrier-tanácsadás, karrier-menedzsment, tehetséggondozási programok (karriernap, ismeretterjesztő klubok, interaktív szakmai napok) szervezése.
 • Tudományos versenyek, gólyatábori tehetségkutatók meghonosítása a korai tehetségazonosítás érdekében.
 • Szakmai klubszoba kialakítása a főiskola kollégiumában a tehetséggondozási programok biztosítására.
                  

2.   Képzési és kutatási programok innovációja alprojekt (vezető: Dr. Kóródi Márta)

 • Extrakurrikuláris képzések kialakítása– kutatói kiválóság elérését célzó szakmai tantárgyi programok kialakítása (szakonként 2), külső tréningek lebonyolítása.
 • Vendégelőadók hívása a tehetséggondozás kiszélesítése érdekében (szakonként 2).
 • Az alkalmazottak K+F+I képzése keretében tehetségpontnak megfelelő végzettség megszerzése, innovációs készségfejlesztő tréning megvalósítása.
 • Hallgatók kutatás-fejlesztési tevékenységének ösztönzése a demonstrátori rendszer megújításával.
 • Tehetségpont hálózat fejlesztése.
 • A főiskola szakkollégiumainak hálózatépítése, hazai szakkollégiumokkal való együttműködés fokozása.

3.   Szakkollégium és tudományos diákkör innovációja alprojekt (vezető: Horváth Marianna)

 • Bethlen István szakkollégium meglévő szakbizottságai mellé 2 új tudományterületi (agrár és műszaki) szakbizottság felállítása, szakkollégiumi kutatócsoport szervezése, szakkollégiumi kurzusok tartása
 • Osztojkán Béla Roma Szakkollégium létszámának növelése érdekében tagtoborzó nap rendezése.
 • Kiemelkedő képességű, BA, BSC és felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók számára külső tréningek biztosítása (prezentációs technikák, kutatás-módszertan, értelmiségi attitűdök elsajátítása).
 • Őszi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (ITDK) megrendezése, főiskola vonzáskörzetébe tartozó középiskolás diákok bevonása az ITDK-ba junior szekcióként.

4.   Társadalmi hasznosítás és marketingkommunikáció alprojekt (vezető: Dr. Pólya Éva)

 • Nemzetközi környezetvédelmi és vidékfejlesztési diákkonferencia megrendezése. A 2 napos program az új tudományos eredmények népszerűsítését célozza.
 • A fenti konferencia plenáris és szekció ülésein elhangzott előadások megjelentetése az Economica nevű folyóiratban, Szolnoki Főiskola tudományos közleményeinek ad helyet papír alapon és az interneten pdf formátumban.
 • Valéta, az agrár és műszaki tudományok területén tanulmányokat folytató hallgatók tradicionális programjának felélesztése.
 • Az 1. alprojektben megvalósuló interaktív szakmai nyílt nap és online folyóirat marketingje social media felhasználásával, android applikáció fejlesztése.
 • Fiatal Oktatók Klubja keretében a kutatói életforma népszerűsítése.
 • Alföldi Tudományos és Tájgazdálkodási napok keretében tudományos életpálya népszerűségének bemutatása  diákoknak, érdeklődőknek kiállítások, bemutatók keretében.

Az alprojektek végrehajtását és szakmai koordinációját a szakterületért felelős alprojektvezetők irányítják a szakmai vezető felügyelete mellett. Az alprojekt irányításában a vezetők munkáját asszisztensek segítik. A hatékony megvalósítás, a projekt egységének megőrzése, az ütemterv betartása, a szigorú idő- és pénzgazdálkodás érdekében rendszeres egyezető fórumokat tartanak az alprojektvezetők és a menedzsment tagjai.

A fejlesztés részletes szakmai tartalmát, a feladatok megvalósítók közti megosztását, a felelőségi köröket és a tevékenységek ütemezést a Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmazza.


Infoblokk